english version
CIK-FIA European Championship OK-OKJ round4, Alaharma